Logo
0 ks
za 0,00 €
Nákupný košík je prázdny
Potrebujete poradiť? Neváhajte nás kontaktovať.
Nakúpte ešte za 250,01 € a máte dopravu ZADARMO


  1. Úvod
  2. Obchodné podmienky
Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy (ďalej len „Kúpna zmluva") uzatvorenej medzi Kupujúcim (ďalej len „Kupujúci") a Predávajúcim (ďalej len „Predávajúci") na diaľku prostredníctvom elektronického obchodu na internetovej stránke Predávajúceho www. vsetkoprenabytok.sk (ďalej len „vsetkoprenabytok.sk ").

(Predávajúci a Kupujúci spolu ďalej len „Zmluvné strany").

Tieto obchodné podmienky platia na území Slovenskej republiky pre kúpu tovaru objednaného prostredníctvom elektronického obchodu na stránke vsetkoprenabytok.sk.

Obchodné podmienky vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na www.vsetkoprenabytok.sk. Všetky vzťahy medzi Kupujúcim a Predávajúcim, ktoré nie sú upravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Ak je Kupujúci spotrebiteľom v zmysle § 52 ods.3 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, teda ak sa jedná o Kupujúceho, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, riadia sa vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. Práva Kupujúceho vo vzťahu k Predávajúcemu vyplývajúce zo zákona č.250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č.108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov zostávajú týmito obchodnými podmienkami nedotknuté. Kupujúcim sa rozumie v systéme zaregistrovaná fyzická osoba, alebo právnická osoba, ktorá si elektronicky objedná tovar prostredníctvom elektronického obchodu na stránke vsetkoprenabytok.sk .Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o Kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky elektronického obchodu na stránke vsetkoprenabytok.sk a celková cena tohto tovaru, spracovaný systémom elektronického obchodu. Tovarom sa rozumejú všetky produkty vytvorené podľa osobitných požiadaviek Kupujúceho uvedené v platnom cenníku Predávajúceho na stránke vsetkoprenabytok.sk.

Objednávka

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých registračných formulárov. Predávajúci nezodpovedá za omeškanie dodávky a za škodu, ktorá bola spôsobená dôsledkom toho, že Kupujúci pri registrácii nezadal všetky požadované údaje a/alebo vyplnil registračný formulár chybne. Predávajúci tiež nezodpovedá za škodu, ktorá bola spôsobená Kupujúcemu dôsledkom toho, že Kupujúci zabudol svoje prístupové heslo a/alebo sa prístupové heslo Kupujúceho dostalo do rúk nepovolaných osôb bez pričinenia Predávajúceho. Prijatá elektronická objednávka je považovaná za návrh Kúpnej zmluvy a je záväzná. Kúpna zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim vzniká na základe záväzného potvrdenia elektronickej objednávky v systéme. Predávajúci je povinný potvrdiť e-mailovou správou (na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v elektronickej objednávke) obsah elektronickej objednávky Kupujúceho a to bezodkladne po jej doručení Predávajúcemu, inak platí, že k uzavretiu Kúpnej zmluvy medzi Zmluvnými stranami nedošlo. Kupujúci je povinný skontrolovať obsah elektronickej objednávky uvedený v e-mailovej správe Predávajúcim. V prípade zistenia nezrovnalostí týkajúcich sa obsahu elektronickej objednávky potvrdenej zo strany Predávajúceho, je Kupujúci povinný o tom upovedomiť Predávajúceho prostredníctvom e-mailovej správy zaslanej na e-mailovú adresu vsetkoprenabytok@gmail.com, alebo telefonicky na čísle 0948 711 774 .
Za podstatné náležitosti elektronickej objednávky sa považujú:
a.) Identifikácia Kupujúceho, t.j. obchodné meno alebo meno a priezvisko, sídlo/bydlisko, kontaktný telefón a e-mailová adresa
b.) Vlastný motív, text objednávaného tovaru
c.) Množstvo objednávaného tovaru
d.) Adresa miesta dodania tovaru (ak nebude tento údaj uvedený, má sa za to, že tovar má byť dodaný na adresu sídla/bydliska Kupujúceho)
e.) Meno a priezvisko osoby oprávnenej k prevzatiu dodávaného tovaru (ak nebude tento údaj uvedený, má sa za to, že k prevzatiu dodávaného tovaru je oprávnený Kupujúci, prípadne akýkoľvek jeho zamestnanec).
Ak nebude objednávka obsahovať náležitosti podľa predchádzajúceho článku, je považovaná za neúplnú. Predávajúci sa v takom prípade pokúsi kontaktovať Kupujúceho a vyzvať ho k odstráneniu nedostatkov elektronickej objednávky a jej prípadnému spresneniu a/alebo doplneniu. Okamihom doručenia údajov spresňujúcich a/alebo doplňujúcich elektronickú objednávku Predávajúcemu sa elektronická objednávka považuje za úplnú. Vsetkoprenabytok.sk si vyhradzuje právo nedodať objednaný tovar bez udania dôvodu, najmä ak vzniknú pochybnosti o serióznom jednaní objednávateľa, toto nedodanie oznámi e-mailom do 7dní od objednania.

Zmluvná pokuta

Ak si zákazník objednávkou objedná tovar u predávajúceho bez toho aby objednávku zrušil, prípadne odstúpil od zmluvy a zásielku si nepreberie od kuriéra, táto bude vrátená predávajúcemu naspäť, predávajúci má právo vyúčtovať kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 10 € + cenu poštovného, ktorá mu bola účtovaná pri objednávke, za nedodržanie zmluvných podmienok do 10 dní od vrátenia objednávaného tovaru na adresu predávajúceho.

Storno objednávky - Odstúpenie kupujúceho od zmluvy

Kupujúci má právo stornovať elektronickú objednávku bez udania dôvodu do 24 hodín. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť, ak tovar nie je možné vyrobiť, alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, Predávajúci bude okamžite kontaktovať Kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že Kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet v lehote 15-tich kalendárnych dní. Vzhľadom k zákazkovému predaju tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek Kupujúceho a určeného osobitne pre jedného Kupujúceho nie je možné odstúpiť od Kúpnej zmluvy

Spotrebiteľské zmluvy a poučenie o práve odstúpiť od zmluvy

V prípade, keď je Kúpna zmluva uzatvorená použitím prostriedkov komunikácie na diaľku (v tomto prípade elektronický obchod na internete), má Kupujúci právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť do 14 dní od prevzatia tovaru (formulár TU). Oznámenie Kupujúceho o odstúpení od Kúpnej zmluvy musí byť Predávajúcemu doručené do skončenia doby pre odstúpenie a zároveň musí byť Predávajúcemu riadne vrátený kompletný tovar v pôvodnom stave so všetkými dokladmi a dokumentáciou, ktoré boli Kupujúcemu dodané. Pre rýchle vybavenie veci je nutné vrátiť tovar na rovnakú adresu Predávajúceho, ktorá je v dokladoch k tovaru uvedená ako miesto, z ktorého bol tovar Kupujúcemu odoslaný. Odstúpením Kupujúceho od Kúpnej zmluvy sa Kúpna zmluva od začiatku ruší.

Právo na odstúpenie od zmluvy má podľa zákona len spotrebiteľ.
Spotrebiteľom je podľa zákona č. 250/2007 o ochrane spotrebiteľa:
fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej
podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.
To v praxi znamená, že ak zákazník v objednávke uviedol identifikačné údaje o svojom podnikaní (IČO,
DIČ alebo IČ DPH), potom takýto zákazník nemá právo na odstúpenie od zmluvy.
Ak takýto zákazník bude chcieť vrátiť tovar, nemá na to právo zo zákona a je len na dobrej
vôli Predávajúceho, či mu vyjde v ústrety.

Predávajúci je povinný prevziať tovar späť a vrátiť Kupujúcemu najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od Kúpnej zmluvy cenu zaplatenú za tovar prevodom na účet Kupujúceho. Náklady na poštovné znáša Kupujúci. V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok Predávajúci nebude akceptovať odstúpenie od elektronickej objednávky a tovar bude vrátený na náklady Kupujúceho naspäť. Kúpna cena tovarov ponúkaných Predávajúcim prostredníctvom vsetkoprenabytok.sk je uvedená podľa osobitných požiadaviek zákazníka a zobrazuje sa na vsetkoprenabytok.sk. Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne upraviť (zvýšiť/znížiť) ceny tovarov uvedené vsetkoprenabytok.sk s tým, že nové ceny tovarov sú pre Kupujúceho platné dňom ich uverejnenia na vsetkoprenabytok.sk. Takáto úprava ceny sa nevzťahuje na tovar už Kupujúcim objednaný. V prípade, ak sa na vsetkoprenabytok.sk objaví pri niektorom tovare cena evidentne chybná, napr. ak ide o tovar bežne dostupný a všeobecne známy a jeho cena sa odlišuje od ceny obvyklej, alebo z dôvodu chyby systému sa pri tovare objaví cena "0,- €" alebo "1,-€", Predávajúci nemá povinnosť tovar dodať za cenu chybnú, ale môže Kupujúcemu ponúknuť dodanie tovaru za cenu riadnu. Ak Kupujúci v tomto prípade s riadnou cenou tovaru nesúhlasí, môže od Kúpnej zmluvy odstúpiť.

Osobné údaje, ich spracovávanie a ochrana

Informácie pre dotknuté osoby o spracúvaní osobných údajov podľa nariadenia EÚ č. 2016/679 (ďalej len „GDPR“), čl. 13 a ďalších.Prevádzkovateľ: JAPA trade, s.r.o., Zádubanská 110/30, Žilina 01003, IČO: 47319330.

Účely spracúvania: Identifikácia klientov e-shopu za účelom správnej fakturácie a správneho doručenia tovaru.

Právny základ spracúvania: Zmluva.

To znamená, že získavanie osobných údajov je (platí zaškrtnuté)

-          [x] zákonnou požiadavkou,

-          [x] zmluvnou požiadavkou,

-          [x] požiadavkou na uzatvorenie zmluvy.

Následkom neposkytnutia osobných údajov by bolo nesplnenie účelu spracúvania. Spracúvanie osobných údajov sa nezakladá na GDPR čl. 6 ods. 1 písm. f.

Z akého zdroja sú získavané osobné údaje: Priamo od dotknutej osoby.

Kategórie osobných údajov: - Meno, - priezvisko, - adresa (doručenia) – telefón - e-mail.

Súbor spracovateľských operácií s osobnými údajmi: získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, prepracúvanie alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, [x] obmedzenie, [x] vymazanie, [x] likvidácia.

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov: Žiadne

Sprostredkovateľ: Osobné údaje nie sú poskytované sprostredkovateľom.

Ďalší príjemcovia (kt. osobné údaje ďalej nespracúvajú): - správa IT - provider web služieb - prepravná služba, napr. DPD, SDS.

Pozn.: V zmysle GDPR sa orgán verejnej správy, v prípade ak sú mu osobné údaje poskytnuté, za príjemcu nepovažuje.

Prenos osobných údajov do tretej krajiny: Neuskutočňuje sa.

Doba uchovávania osobných údajov: 10 rokov po ukončení spracúvania ak to nestanovuje registratúrny poriadok prevádzkovateľa.

Právny nárok dotknutej osoby: Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k jej osobným údajom, právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, právo namietať voči spracúvaniu, ako aj právo na presnosť osobných údajov. Dotknutá osoba má právo namietať prípadné automatizované individuálne rozhodovanie ako aj profilovanie. Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť dozornému orgánu, a to predovšetkým v členskom štáte svojho pobytu. Na Slovensku je to Úrad na ochranu osobných údajov. V prípadoch uvedených v GDPR čl. 17 má dotknutá osoba má právo na vymazanie (právo na „zabudnutie“).

Automatizované rozhodovanie, teda vopred stanovený postup, ktorý je následne vykonávaný automatizovane. Prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov nevyužíva automatizované rozhodovanie.

Profilovanie, teda sledovanie resp. predvídanie správania: Prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov nevyužíva profilovanie.

Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.

 

REKLAMÁCIE A ZÁRUKA

Prípadné reklamácie vyriešime k Vašej spokojnosti individuálnou dohodou s Vami a v súlade s platným právnym poriadkom. Kupujúci je povinný tovar po jeho prevzatí prezrieť tak, aby zistil prípadné vady a poškodenia. Prípadné vady je kupujúci povinný ihneď nahlásiť našej firme. Za vady spôsobené prepravcom neručíme. Na všetok tovar sa vzťahuje zákonná lehota 24 mesiacov, pokiaľ nie je uvedené inak. Záruka sa vzťahuje iba na výrobné vady.

 

Záruka sa nevzťahuje na:

a) vady zapríčinené bežným používaním
b) nesprávnym použitím výrobku
c) nesprávnou montážou
d) nesprávnym skladovaním

Postup pri reklamácii:

1) Informujte nás o reklamácii telefonicky, emailom, alebo písomne
2) tovar zašlite ako doporučený balík (nie na dobierku) na našu adresu: JAPA trade, s.r.o., Zádubanská 110/30, 01003 Žilina - Zádubnie
3) do zásielky uveďte dôvod reklamácie a vašu adresu
4) doklad o nadobudnutí reklamovaného tovaru v našom obchode

Vašu reklamáciu vybavíme čo najrýchlejšie, najneskôr do 30 dní od jej vzniku, teda prevzatia tovaru našou firmou. V prípade dlhších reklamácií, Vás budeme čo najskôr informovať o stave reklamácie.

REKLAMAČNÝ FORMULÁR NA STIAHNUTIE TU

Preberanie tovaru

Predávajúci nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú kuriérskou službou, prípadne udaním nesprávnej adresy kupujúceho. Kupujúci je povinný dôkladne skontrolovať obal zásielky pri jej prevzatí od prepravcu/kuriéra a potvrdiť svojím podpisom prevzatie zásielky na doklade o prevzatí zásielky. Reklamáciu za prípadné nedodanie zásielky / časti zásielky vinou kuriéra alebo poškodenie tovaru zavinené kuriérskou službou je nutné v takýchto prípadoch uplatňovať priamo u odosielateľa, najneskôr do 3 dní.

Poškodenú zásielku kupujúci od kuriéra neprevezme (prípadne prevezme zároveň so spísaním protokolu o škode) a poškodenie tovaru kupujúci zaznačí do dokladu o prevzatí tovaru. Reklamácie mechanického poškodenia tovaru zapríčineného prepravou, prevzatie ktorého bez vád potvrdil kupujúci pracovníkovi kuriérskej služby, nebudú predávajúcim uznané ako oprávnené a plnenie z takejto reklamácie nebude kupujúcemu posktnuté.

Dodatočné mechanické poškodenie tovaru, ktoré zákazník zistil po otvorení balíka (prasknutie, poškriabanie...), je potrebné nahlásiť najneskôr do 3 dní odo dňa prevzatia tovaru od kuriérskej spoločnosti. V opačnom prípade plnenie z takejte reklamácie nebude kupujúcemu poskytnuté.

Pre prípadnú reklamáciu je potrebné uschovať obalový a výplňový materiál balenia do doby, kým nebude reklamácia ukončená.

 

Ďalšie ustanovenia

vsetkoprenabytok.sk si vyhradzuje právo nedodať objednaný tovar bez udania dôvodu. Nedodanie tovaru oznámi objednávateľovi emailom do 15 dní alebo telefonicky. Ak ste pri registrácii neuviedli správne telefónne číslo, vyhradzujeme si právo Vaše objednávky stornovať s upozornením o doplnenie telefónneho čísla. Uznávame elektronickú formu komunikácie, ako záväznú pre obe zmluvné strany. Zakúpením tovaru v e-shope zákazník súhlasil s obchodnými podmienkami.

 

Doprava a platba za tovar

Doba vybavenia objednávky je 2-3 pracovné dni okrem tovarov, pri ktorých je uvedená dlhšia doba dodania.

Dopravu realizujeme pomocou prepravných spoločností DPD, SDS.

Doprava

1. Preprava kuriérom (DPD, SDS).

Cena za prepravu maximálne 4,90 EUR + 1,40 EUR príplatok za dobierku pri objednávke do 250 EUR.
Kuriér doručuje balíky spravidla 24 hodín od odoslania, v niektorých prípadoch do 48 hodín.

Z dôvodu zvýšenia dopravného za nadrozmerné balíky (nad 1,7m) sme nútení účtovať príplatok 3,50€ s DPH za balík, ktorého rozmer bude nad 1,7m. Poplatok je účtovaný aj v prípade objednávky nad 250€, kedy dopravné nie je účtované.
Prepravu vyberáme podľa charakteru zásielky a rozmerov. Robíme všetko pre to, aby bola cena za prepravu čo najvýhodnejšia.

2. Poštovné ČR - základná cena poštovného do ČR je 12,90€. Výška poštovného môže byť upravená podľa hmotnosti zásielky.

 

V prípade, že hodnota Vašej objednávky presiahne 250 EUR je doprava zdarma bez ohľadu na prepravcu.

Cena za prepravu je rovnaká v rámci celej Slovenskej Republiky.

 

Platba

 

Platbu si  môžete vybrať podľa Vašich preferencií, možností a dôvery k nám!

1. Platba dobierkou:

  • Odošleme tovar na Vami uvedenú adresu s dobierkou.
  • Platbu realizujete pri prevzatí zásielky kuriérovi.

2. Platba prevodom/vkladom:

  • Informácie potrebné k platbe Vám budú zaslané prostredníctvom e-mailu
  • Peniaze odošlite na náš účet. Pozor, pre identifikáciu platby je potrebné uviesť správny variabilný symbol - číslo objednávky!
  • Po overení platby Vám bude tovar odoslaný ak nie je tovar na sklade tak Vám bude odoslaný ihneď ako ho naskladníme.
  • Informácia o vykonaní overenia a následnom odoslaní Vám bude zaslaná na e-mail
  • Potrebné počítať so zdržaním v závislosti na transakčnom čase jednotlivých bánk (1-2 pracovné dni)
  • Bankové spojenie: 1219256005/1111 Unicredit Bank.

 

Tovar na objednávku

Pri tovare na objednávku môžeme požadovať zálohu vo výške min. 30% z hodnoty tovaru. Tovar, ktorý je na objednávku, nie je možné vrátiť.

 

Podávanie informácií

Pri vybavovaní objednávky informujeme zákazníka o dobe dodania a taktiež vždy zákazníka telefonicky kontaktujeme v deň odoslania tovaru.

Každý náš zákazník si môže preveriť stav svojej objednávky, príp. sa dotazovať o podrobnejšie informácie o tovare, službách, záruke, atď..:

Tel.: 0948 711 774 - PONDELOK - PIATOK od 08.30 - 16.00 hod.

e-mail: vsetkoprenabytok@gmail.com

 

Orgán dozoru:
Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj
Predmestská 71, P.O. Box B-89;
011 79 Žilina 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 041/ 7632 130
fax č.: 041/ 7632 139
e-mail: za@soi.sk

Nájdete nás

KONTAKT
Lucia Panáková Janušová
PO-PI: 8:30 - 16:00
Vytvorené na Eshop-rychlo.skEshop-rychlo.sk
Spracovanie osobných údajov môžete ovplyvniť úpravou svojich preferencií ochrany súkromia.